Riadiaci orgán

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ITMS KÓD: 26110130547

Cieľové skupiny

V projekte Moderne za región sú dve cieľové skupiny:

1. Prvou cieľovou skupinou sú žiaci našej školy. Veľkosť tejto cieľovej skupiny je:

školský rok 2011/12 - 91 žiakov

 školský rok 2012/13 - 93 žiakov

školský rok 2013/14 - 97 žiakov

Veková štruktúra cieľovej skupiny je od 6 do 15 rokov.

Žiaci školy, zúčastňujúci sa na projekte pochádzajú z Cotína - približne 85%, ďalej z okolitých dedín: Marcelová, Randvaň nad Dunajom, Moča, a z blízkeho mesta: Komárno.

Počet integrovaných žiakov, zapojených do projektu je: 6.

Zo sociálne znevýhodného prostredia sú 3 žiaci.

 

2.  Druhou cieľovou skupinou sú učiteľia školy, spolu 9 učiteliek. ( 7 z Chotína, 1 z Marcelovej a 1 z Komárna). Celá skupina učiteliek je vysokoškolsky vzdelaná. 8 majú akademický titul Mgr., 1 učiteľka má akademický titul PaedDr.