Riadiaci orgán

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ITMS KÓD: 26110130547

Ciele

Názov projektu: Moderne za región

Kód ITMS: 26110130382

Prijímateľ: Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 332, Chotín - Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Iskola utca 332, Hetény

Operačný program: 2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os:  1.  - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy: OPV – 2011/1.1/06-SORO

Dátum začatia projektu: 05/2012

Dátum skončenia realizácie projektu: 04/2014

Druh projektu: dopytovo–orientovaný projekt

 

 

Ciele  projektu

 

Inovovanie vyučovania, implementovaním nových metód výučby založených na IKT, zabudovaním regionálnych zvláštností a projektovým vyučovaním angličtiny.

Využitie IKT vo výučbe, s cieľom rozvoja kľúčových spôsobilostí cieľovej skupiny žiakov a učiteľov, umožňujúce úspešné začlenenie sa do spoločenského života.

Inovovanie vyučovaných predmetov dejepisu, biológie a angličtiny, s cieľom integrovania nových foriem a metódy do vzdelávacieho procesu.