Riadiaci orgán

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ITMS KÓD: 26110130547

Škola

Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM  je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi a dvoma oddeleniami ŠKD.

Škola sa nachádza v obci Chotín, okres Komárno, kraj Nitriansky. Je umiesnená v centre dediny. Naša škola zabezpečuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie podľa: ISCED 1 a ISCED 2. Výuka prebieha na I. stupni v 4 triedach a na II. stupni v 5 triedach.

Realizáciu ŠkVP vo výchovno-vyučovacom procese zabezpečuje 14-členný pedagogicky a odborne spôsobilý pedagogický kolektív - 11 učiteľov, 2 učiteľky náboženskej výchovy na čiastočný úväzok, 1 vychovávateľka.  Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom. Škola kladie veľký dôraz na profesionálnu prácu učiteľov a snaží sa im k tomu vytvárať potrebné zázemie. Celkovým trendom školy je systematické – cielené vzdelávanie celého pedagogického zboru. 9 učitelia zúčastnení sa na projekte Moderne za región sa zúčastnili na nasledujúcich kurzoch: 

  1. kurz bez akreditácie: Kurz Anglického jazyka v Londíne – 2 učiteľky vyučujúce anglický jazyk na 2. stupni v rámci projektu školy Moderne za región spolufinancovaného z ESF (Operačný program Vzdelávanie, opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú)
  2. inovačné vzdelávanie: Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM – celý pedagogický kolektív v rámci projektu školy Moderne za región spolufinancovaného z ESF (Operačný program Vzdelávanie, opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú)
  3. kurz bez akreditácie: Kurz pre rozvíjanie kompetencií učiteľov biológie – 1 učiteľka v rámci projektu školy Moderne za región spolufinancovaného z ESF (Operačný program Vzdelávanie, opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú). Kurz zameraný na získavanie kompetencií pre zabudovanie prvkov regionálnej biológie do učebných osnov a TVVP
  4. kurz bez akreditácie: Kurz pre rozvíjanie kompetencií učiteľov dejepisu – 1 učiteľka v rámci projektu školy Moderne za región spolufinancovaného z ESF (Operačný program Vzdelávanie, opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú). Kurz zameraný na získavanie kompetencií pre zabudovanie prvkov regionálnej histórie do učebných osnov a TVVP.
  5. inovačné vzdelávanie: Tvorba interaktívnych didaktických aplikácií – celý ped. kolektív v rámci projektu školy Moderne za región spolufinancovaného z ESF (Operačný program Vzdelávanie, opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú).                                                                                                           Dlhodobé projekty sú charakteristickými črtami našej školy. Ich realizáciou určujeme smer výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho zameranie, ako i otvorenosť školy voči vonkajšiemu prostrediu.   Medzi naše dlhodobé projekty patrí projekt: Moderne za región - projekt školy zameraný na modernizáciu vzdelávacieho procesu spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Operačný program: Vzdelávanie,  Prioritná os: Premena tradičnej školy na modernú.  Finančná hodnota projektu: 121 540,92 €.  Projekt je  spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v -  85%, zo štátneho rozpočtu - 10%    a zriaďovateľom  - 5%. Trvanie projektu: od 1. mája 2012 do 30. apríla 2014. Zameranie projektu:
  •  Aktivita 1.1 modernizácia vzdelávacieho procesu so zavedením IKT do vyučovania
  • Aktivita 2.1 modernizácia vzdelávania so zavedením komunikatívnosti a projektového vyučovania a projektových dní  do vyučovania anglického jazyka, a zavedením regionálnej výchovy do predmetov dejepis a biológia

Obec Chotín  ako zriaďovateľ školy plní všetky svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce zo zákona v oblasti personálnej, finančnej, kontrolnej, sociálnej. Dlhodobá účinná spolupráca so zriaďovateľom zabezpečuje dobré podmienky na plnenie výchovno-vyučovacích cieľov, kultúrno-spoločenských a športových aktivít.

Pri získaní grantu projektu Obec Chotín sa zúčastňuje spolufinancovania projektu.

Škola má  odborné učebne : telocvičňu,  učebňu výpočtovej techniky (18 počítačov ), knižnicu, miestnosť pre ŠKD, ktorú cez predpoludnie využívame aj na besedy, premietanie filmov a DVD. Máme  dataprojektor s premietacím plátnom v každej triede.  V troch učebniach  máme aj interaktívnu tabuľu. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy. Zapojenie sa do projetku Moderne za región má veľký prínos pre školu z hľadiska  materiálno-technického vybavenia.

Prínos pre školu:

9 notebookov, 2 interaktívne tabule, vizualizér, hlasovacie zariadenie, videokamera, 8 dataprojektorov, 6 elektrické projekčné plátno,  multifunkčné zariadenie, 4 smaltované biele tabule, mnoho aplikačných softvérov, a mnoho učebných pomôcok nám umožňujú naozaj modernizovať vzdelávací proces a moderne vybavovať všetky učebne.

Našim pedagogickým princímpom je: výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti žiakov v oblasti IKT. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Zabudovaním regionálnych prvkov do jednotlivých predmetov vytvárať u žiakov vhodný prístup k nášmu regiónu a k našim predkom. Vychovať žiakov k zdravému životnému štýlu a k environmentálnemu mysleniu. Rozvýjať u žiakov  problémové myslenie, kreativitu a vytvárať také vedomosti, ktoré sú využiteľné v každodennom živote. Jedným špecifikom našej školy je výchova žiakov k sústavnosti, slušnosti, vytrvalosti, k disciplíne, k sebaovládaniu. Ďalším našim cieľom je diferencované rozvýjanie schopností žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.